30 Soal Pilihan Ganda Agama Islam Terbaru

Ditulis oleh: Soal dan Jawaban -
Advertisement
Memahami mata pelajaran Agama Islam juga perlu untuk berlatih soal-soal dan berikut akan dibagikan 30 soal pilihan ganda yang dapat kita gunakan sebagai bahan latihan dalam memahami materi-materi yang diajarkan di sekolah.

Latihan soal seperti ini sangat berguna bagi kita untuk membantu kita memahami berbagai pelajaran yang telah kita pelajari di sekolah. 

Dengan berlatih berbagai soal seperti ini kita bisa juga mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam pelajaran agama islam (PAI). Dengan begitu kita akan tahu kelemahan-kelemahan yang kita miliki dan dapat segera memperbaikinya. 

A. 30 Soal Pilihan Ganda Pendidikan Agama Islam

Soal yang akan kita pelajari pada kesempatan ini sebanyak tiga puluh soal yang berjenis pilihan ganda dimana soal tersebut merupakan soal latihan untuk Mapel Pendais (pendidikan agama islam).

Bagi sobat semua yang ingin menguasai materi ini lebih dalam silahkan simak soal PG berikut ini.

1.      Nun mati menghadapi ta pada kalimat  ﻣﻥﺗﺮﺏ   harus dibaca samar dengan dengung karena merupakan bacaan
a.       Idhman                               d. Qol qalah
b.      Izhar                                               e. Iqbal
c.       Ikhfa
2.      Allah mengangkat nabi Daud sebagai khalifah. Arti dari khalifah yaitu: ...
a.       Penguasa                            d. Pengganti
b.      Pemakmur                          e. Pemberi
c.       Pemilik                              
3.      Surah yang menerangkan manusia sebagai khalifah yaitu:
a.       Surat Al-baqoroh               d. Surat Al-bayyinah
b.      Surat Al-mukminum                        e. Surat An-nahl
c.       Surat Azariah                                 
4.      Manusia diciptakan dan kemudian dari setetes air mani merupakan kandungan dari surah...
a.       Surat Al-mu’min                 d. Surat An-nahl
b.      Surat Al-baqoroh               e. Surat Al-bayyinah
c.       Surat Azariah                                 
5.      Dibawah ini isi kandungan Alquran surat al-mukminum kecuali...
a.       Manusia diciptakan yang asal kejadiannya dari sari pati tanah
b.      Menjadikan sari pati tanah yang terdapat pada manusia sebagai nutfah
c.       Manusia terbentuk dari segumpal darah
d.      Sesungguhnya manusia tercipta dari dedaunan
6.      Allah menjadikan sari pati tanah menjadi nutfah. Yang dimaksud nutfah adalah...
a.       Air berisi spertozoa             d. Rumput
b.      Segumpal daging                 e. Segumpal darah
c.       Rahim/kandungan                          
7.      Allah menciptakan seorang teman bagi Adam. Teman tesebut biasa dikenal sebagai...
a.       Razardar                            d. Hawa
b.      Eva                                                e. Muhammad
c.       Jibril
8.      Perhatikan pernyataan berikut!
1)      Beragama islam & mengamalkan ajarannya
2)      Memiliki wajah tampan dan cantik
3)      Kepribadian disenangi semua orang
4)      Memiliki jasmani dan rohani sehat
5)      Selama hidupnya senantiasa bertaqwa
Dalam pernyataan diatas hal yang harus dimiliki manusia sebagai khalifah adalah…
a.       1, 2, 3                                            c. 3, 4, 5                      e. semua betul
b.      1, 3, 5                                            d. 1, 2, 3, 5
9.      Yang termasuk kandungan surat Azzariyat adalah…
a.       Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Nya
b.      Allah menciptakan jin dan manusia untuk ingkar
c.       Allah menciptakan jin dan manusia untuk menguasai bumi
d.      Allah menciptakan jin dan manusia untuk merusak bumi
10.  Allah membuat alaqah menjadi mudqah. Apa yang dimaksud mudqah?
a.       Tulang                                            d. Roh
b.      Bayi                                               e. Segumpal darah
c.       Segumpal daging
11.  Yang dimaksud syirik yaitu...
a.       Sikap dan prilaku tercela yang hukumnya haram
b.      Sikap prilaku menyekutukan Allah
c.       Meninggalkan apa yang wajib dikerjakan
d.      Prilaku yang terpuji
e.       Prilaku yang mendapat ridho allah
12.  Berikut ini termasuk kandungan surat al-bayyinah ayat 5 kecuali...
a.       Perintah mengerjakan sholat
b.      Suruhan mengeluarkan zakat
c.       Larangan bergaul dengan orang yang tidak beriman
d.      Perintah mengerjakan sholat dengan ikhlas
e.       Mengerjakan sesuatu dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah
13.  Yang termasuk hal sunah mengerjakan sholat adalah...
a.       Tabirotul ihram                   d. Membaca al-fatihah
b.      Membaca doa iftitah                       e. I’tidal
c.       Ruku                                             
14.  Yang termasuk riya’ adalah…
a.       Memperlihatkan ibadah dengan maksud bukan karena Allah, melainkan ingin dipuji
b.      Beribadah berniat untuk mendapatkan ridho Allah
c.       Ingin mendapatkan imbalan dari Allah
d.      Untuk mendapatkan gelar
e.       Supaya masuk surga
15.  Contoh ibadah mahdah adalah...
a.       Haji                                                d. Mengemis
b.      Membantu orang tua                       e. Beribadah tidak pasti
c.       Bersikap amana                 
16.  Dalam beribadah selain ikhlas harus dengan billah artinya...
a.       Karena berharap mendapatkan imbalan
b.      Menurut tata cara yang diajarkan oleh Rosulullah
c.       Dilakukan karena diajak orang lain
d.      Dilakukan dengan tata cara yang bukan diajarkan Rosulullah
17.  Berikut ini pernyataan yang benar tentang niat...
a.       Niat dapat diwakilkan orang lain
b.      Niat tida dapat diwakilkan orang lain
c.       Niat hanya pelengkap ibadah
d.      Niat penyempurna ibadah
e.       Niat pemberi berkah
18.  Hablum munallah dalam surat Al-bayyinah (98) ayat 5 ditunjukkan dengan...
a.       Puasa                                             d. Zikir
b.      Berkurban                          e. Haji
c.       Shalat                                            
19.  Apa yang dimaksud dengan hanif?
a.       Agama yang lurus dalam kebenaran
b.      Agama yang mencari keburukan
c.       Untuk mencari petunjuk Allah
d.      Agama untuk sebagai gelar
e.       Agama yang condong dengan kemungkaran
20.  bahaya terbesar orang yang tidak ikhlas beribadah adalah...
a.       Tidak dihormati oleh orang lain
b.      Akan dilecehkan oleh orang sekitar
c.       Terjerumus pada perbuatan syirik
d.      Merasa orang yang terhebat
e.       Merasa tidak membutuhkan orang lain
21.  Kata Robbil ’alamin menunjukkan bahwa tuhan...
a.       Maha adil
b.      Maha perkasa
c.       Maha penerima tobat
d.      Maha penguasa
e.       Maha kuat
22.  Kata Robbil ’alamin mengandung hukum bacaan...
a.       Mad jaiz munfasil
b.      Alif lam qomariah
c.       Alif lam syamsiyah
d.      Mad silah tawilah
e.       Mad wajib mutasil
23.  Wamahyaya pada surat Al-an’am dapat diartikan ...
a.       Hidupku                             d. Zakatku
b.      Matiku                                           e. Ibadahku
c.       umurku
24.  Seseorang disebut syirik apabila...
a.       Berbuat melampaui batas
b.      Banyak berbuat dosa
c.       Menyekutukan allah
d.      Malas mengerjakan ibadah
e.       Tidak mau menegakkan sholat
25.  Awwal lul muslimin, terjemahan yang tepat adalah...
a.       Orang yang berserah diri (muslim)
b.      Orang muslim unggulan
c.       Bagian dari kamum mukminin
d.      Orang-orang yang mukhlis
e.       Orang-orang yang selalu menjaga keikhlasannya
26.  Jika ada lafal Allah didahului dengan harakat fathah harus dibaca...
a.       Tar qiq
b.      Tipis
c.       Kasar
d.      Tafhim
e.       Keras
27.  Perang dijalan Allah disampaikan Abu Musa Abdullah adalah peperangan
a.       Dilakukan sungguh-sungguh
b.      Untuk menyerang negeri non muslim
c.       Untuk menegakkan kalimatullah
d.      Dilakukan pada saat tertindas
e.       Karena ingin disebut pahlawan
28.  Berikut ini huruf alif lam qomariyah adalah...
a.                                                 d.
b.                                                e.
c.        
29.  Cara membaca lam sukun pada hukum bacaan alif lam qomariyah adalah dengan...
a.       Membaca jelas suara lamnya
b.      Memanjangkan lamnya
c.       Memasukkan lam pada huruf sesudahnya
d.      Suara lam tidak terang
e.       Memanjangkan alifnya
30.  Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa amal seseorang itu tergantung ...
a.       Niat
b.      Banyak sedikitnya
c.       Kedudukan pelaku
d.      Hatinya
e.       Ilmunya

Soal-Soal Pendidikan Agama Islam Terbaru

Selain pembahasan yang sedang kita lakukan ini kita juga dapat mempelajari beberapa pembahasan serupa yang juga kita bagikan. Yang berminat dengan koleksi lainnya langsung cek saja melalui tautan berikut:

Jika 30 Soal Pilihan Ganda Agama Islam Terbaru dirasa terlalu banyak atau terlalu pusing untuk dimengerti maka kita dapat mencari alternatif yang lebih sedikit sehingga tidak terlalu membebani kita.

Lain waktu akan kita pelajari secara terpisah mengenai beberapa contoh soal abc tentang zakat agar latihan ini lebih lengkap.


Dengan demikian semangat kita akan terus terjaga dan kita mampu menyerap sebanyak mungkin ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah.